Oorspronkelijke teksten.

         

 1. Sigmund Freud, The Interpretation of dreams,Penguin Books, 1980: pag. 173 (noot) The nicest instance of dream-interpretation which has reached us from ancient times is based on a play upon words. It is told by Artemidorus [Book IV, Chap. 24; Krauss′s translation, 1881, 255]: “I think too that Aristander gave a most happy interpretation to Alexander of Macedon when he had surrounded Tyre (τυρος) and was besieging it but was feeling uneasy and disturbed because of the length of time the siege was taking. Alexander dreamt he saw a satyr (σατυρος) dancing on his shield. Aristander happened to be in the neighbourhood of Tyre, in attendance on the king during his Syrian campaign. By dividing the word for satyr into “sa-“ (σα-) en -tyros (-τυρος) he encouraged the king to press home the siege so that he became master of the city.” (Sa-tyros zou dus betekenen “Tyrus is van u”.) — Indeed dreams are so closely related to linguistic expression that Ferenczi [1910] has truly remarked that every tongue has its own dream-language. It is impossible as a rule to translate a dream into a foreign language and this is equally true, I fancy, of a book such as the present one.
 2. Gegevens over Tyrus overgenomen uit: The Phoenicians and the West, Politics, Colonies, and Trade, Second Edition, Maria Eugenia Aubet, Cambridge University Press, translation from the Spanish by Mary Turton, New York, 2001, pag. 31-39:Tyre in antiquity.

           

           

           

           

           

           

 3. Narrinnenspiegel, Abraham a Santa Clara, pag 66-67. Een van de knegts, zyn scheer-messen aanzettende hoorde dit aan, en dagt hy hem zelfs, wat of deze twee Bygelovige zottinnen tog voor potsen zullen uitregten. Ten dien einde bragt een bekken met water, op een geheime wyze in de kamer, en hield zig in een hoek verborgen. Wanneer zy nu beide in de kamer kwamen, was 't haar eerste werk, dat zy 't bedde-goed tot de planken toe, uit de bed-stede wegnamen, en terzyde lagep. Het ligt uitgedaan hebbende, trokken zy alle hare klederen, zelfs ook het hembt uit; de dogter was de eerste, die de boodem begon te trappen, met tot St. Andries te zeggen: Bed-planke ik trappe u, heilige Andries ik bidde u, laat myn liefste vryer te voorschyn komen. Dit gedaan hebbende, luisterde zy, of zy niet iets hoorde, dog nog niets vernemende, herhaalde zy dit gezegde, beds planke ik trappe u enz., en meteen en gaf de knegt een teyken, met het op en toedoen van de schaar, als of hy iemand het hair afsneed. Hoor meid, hoor zei ze, hy doet even eens als een Barbier, wanneer hy hair afsnyd. Og, dat het myn lieve Ferdinand ware! want dus heete haar vryer. Uit begeerte om hier van zekerheid te krygen, herhaalde zy het gemelde zeggen nog drie maal: Beds-planke ik trappe u enz., en met eenen kwam de verborgene knecht met het bekken voor den dag, en goot het water in de bed-stede; foei, foei, zei ze, hy gaat met water om, 't zal een Bader zyn. Onder dit gerugt vertrok hy uit de kamer, en vertelde des anderen daags aan zyne makkers, hoe hy gevaren was, die haar ook naderhandt gedurig plaagden; de een zeide, og dat het pmyn Ferdinand was! Een ander ander zei, foei, foei, 't zal een Bader zyn, want hy gaat met water om; zo dat dit vrouwmensch daarmede alleen schande behaalde; dog nogtans geloofde zy niet; dat zy kwalyk gedaan had.